Samenwerking Economische Agenda Duin- en Bollenstreek

13 februari 2017

‘Blijf zo samenwerken’, ‘benut de kansen uit de businesscases’, ‘wat goed dat ondernemers betrokken zijn’. De informatie avond over de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek trok rond de 80 belangstellenden en leverde positieve reacties op. Buiten raadsleden van de bollengemeenten, waren er veel ondernemers en gemeentelijke projectleiders die eensgezind aan de projecten van de Economische Agenda werken.

Na een welkom van coördinerend wethouder Bas Brekelmans lichtten Richard van de Merwe en Arjan Slobbe – kwartiermakers van de Economische Agenda – de 10 business cases toe waaraan in de projectgroepen gewerkt wordt. Zij deden dat aan de hand van de thema’s Greenport, Toerisme en de nieuwe markten Zorg en Space.

Verlengen van bloemenseizoen en vrijwillige kavelruil

De Keukenhof en de bloemencorso’s gaan elkaar helpen en versterken binnen Flower Attraction terwijl het in het Flower Science café gaat om thema’s als samenwerking, marketing en het delen van kennis. De uitdaging is het bloemenseizoen te verlengen door andere activiteiten, zodat dat de Bollenstreek ook buiten het seizoen dé bloemenregio is.
Bij de herstructurering van de Greenport is de aandacht onder meer gericht op vrijwillige kavelruil. René Vos, voorzitter van de Teylingen Ondernemersvereniging: ‘het hoge aantal ondernemers dat stopt, biedt kansen om tot die kavelruil te komen’.

Waterrecreatie in een gezonde regio!

Bij de business case Blueport gaat het om het vermarkten van de unieke combinatie van zoet en zout water in de regio. De projectgroep focust eerst op waterrecreatie: de sloepvaart en trekvaarten. Een onderzoek naar de realisatie van een zeejachthaven is gestart. Het is nog niet duidelijk of deze in de definitieve business case terugkomt.

Healthy Region

Bij het project Healthy Region is gewerkt met kringgesprekken over Gezondheid en Voeding, Gezondheid en Sport en Gezondheid en Wellness. Het principe van de kringgesprekken (‘Groene Cirkels’) is geleerd van Heineken. Die behaalde grote (duurzaamheids) winst, door met kringen van direct betrokkenen over het verduurzamen van hun transporten en omgeving te spreken. Kwartiermaker Arjan Slobbe: ‘Noordwijk was rond 1900 een kuuroord, hoe mooi zou het zijn om dat weer uit te bouwen. Samen met de hotels in Noordwijk en omgeving kunnen we de parels in onze regio verzilveren’!

Space Tech wordt Hightech

Het Space Experience Centre uitbouwen en een High Tech Campus uitwerken: daar liggen kansen voor de regio om meer profijt van Space Technology te hebben. De Space Technology, waar de regio zo goed in is, kan onverwacht toepassingen vinden in High Tech bedrijvigheid. Kwartiermaker Richard van de Merwe: “Denk bijvoorbeeld aan trainingshesjes voor voetballers, waarmee je kunt meten hoeveel ze lopen en dus hoe hard ze trainen.”
Voor het Experience Centre zijn maatschappelijke relevantie, locatiekeuze, inrichting en doelgroepen belangrijke onderwerpen om uit te werken. Bereikbaarheid en beschikbaarheid van laboratoria zijn de aandachtspunten voor de High Tech Campus.

Ondernemershuis en regiomarketing

De business case over het Ondernemershuis is ver uitgewerkt. Pieter Kuijt (De Raad Makelaars): “Er is duidelijk behoefte aan één aanspreekpunt. Zowel fysiek als online. Ook het makkelijk en online ontsluiten van de vele activiteiten en initiatieven staat hoog op de agenda”. Er zijn al workshops en evenementen georganiseerd en agenda’s worden gedeeld. Ook denkt men na over de realisatie van een portal op internet. Geldt het Ondernemershuis als een businesscase die veel andere onderwerpen verbindt, de regiomarketing loopt als een rode draad door álle andere business cases. “Zoek naar de kansen en verzandt niet in structuren over wie wat doet”, was de tip van kwartiermaker Arjen Slobbe.

Onderwijs en arbeidsmarkt en bereikbaarheid

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen om te zorgen dat leerlingen zo vroeg mogelijk in hun schoolperiode in contact komen en kennis maken met ondernemers. Zichtbaarheid, coördinatie en leren van elkaar staan centraal.
Waar het bereikbaarheid betreft zijn gemeenten in gesprek met particuliere vervoerders. Die geven de gemeenten feedback op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Marcel Vissers, voorzitter projectgroep verbeteren bereikbaarheid Bollenstreek: ”We leren veel van de feedback. De discussiepunten worden duidelijker. Drempels weghalen betekent betere doorstroming maar je moet ook kijken waar dat kan.”

Blijven samenwerken
In de businesscases is stevig samengewerkt. Alfons Morssink, voorzitter Bedrijfsleven Bollenstreek: “Ik vind de Economische Agenda een fantastisch initiatief. Ik ben blij dat de kwartiermakers uit het bedrijfsleven komen. Iedereen, ook de gemeenten werkt goed samen met veel energie.“
De businesscases worden bijna allemaal de komende maand afgerond. Voordat ze opgeleverd worden aan de wethouders, organiseren de kwartiermakers nog een werksessie. Daar worden de verbanden tussen de businesscases gelegd en onderzocht waar ze elkaar zoveel mogelijk kunnen versterken. Daarna worden de voorstellen opgeleverd aan de wethouders, vervolgens gaan ze het bestuurlijk overleg in en daarna via de colleges naar de gemeenteraden.
Een belangrijk overkoepelend project voor het vervolg is de Governance: hoe wordt er straks samen verder gewerkt aan de uitvoering? Dit onderwerp wordt het eerst vastgesteld.
Bas Brekelmans: “We hebben met bestuurskundigen andere deskundigen gesproken. We leerden dat de projectgroepen de basis moeten blijven in de structuur. Er komt iets als een Economic Board waar de thema’s Greenport, Toerisme, Zorg en Space in vertegenwoordigd zijn, maar de kracht ligt in de projectgroepen. Daar is de urgentie en het belang het grootst.”

Economic Board Duin- en Bollenstreek