Versnelling herstructurering Greenport

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft als doel het realiseren van de ruimtelijke herstructurering van de Duin- en Bollenstreek.

Voor het versnellen van het opruimen van verrommeling & versnippering en de herontwikkeling tot mooie productieve locaties, is geld nodig. Deze businesscase beoogt het geld te genereren om versneld te kunnen herstructureren. Onder het motto “hoe eerder, hoe beter” wil men op korte termijn samen met grondeigenaren en ondernemers starten met kavelverbetering en herverkaveling.
Verwachte resultaten
  • De ambitie is om 300 tot 400 ha teeltareaal te moderniseren.
  • Hierdoor zal tevens 80 hectare extra te betelen oppervlak beschikbaar komen.
  • Dit leidt tot een effectieve productiestijging op het verbeterde teeltareaal van 20% en dat levert € 2,3 miljoen extra op jaarbasis op.
  • Door deze productiestijging neemt de werkgelegenheid naar verwachting toe met 17 fte.
Projecteigenaren

Directeur van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is projecteigenaar.

Economic Board Duin- en Bollenstreek