De Economic Board

De Economic Board

De Economic Board Duin- en Bollenstreek is op 7 maart 2018 opgericht in opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout en geeft invulling aan de Economische Agenda 2018-2021. Ondanks dat de regio een van de meest welvarende en aantrekkelijke woongebieden van Nederland is, blijven de economische groei en het vestigingsklimaat voor bedrijven achter.

Om de economische potentie van de totale regio te benutten en te versterken, is een succesvolle en intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen een must. Dat gebeurt aan de hand van kansrijke businesscases en bijbehorende projecten. De Economic Board is geen projecteigenaar. Zij zet de koers uit, treedt op als ambassadeur, aanjager, verbinder en netwerker en ziet toe op besteding van het budget voor de Economische Agenda.

1. De stichting heeft ten doel:

a. het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven – en kennisinstellingen (hierna tezamen ook te noemen: “triple helix”) op de sectoren Greenport, Toerisme, Health en Space/Tech en de crossovers daartussen, – teneinde de economische prestaties van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren -­met behoud van de woonaantrekkelijkheid;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. de aansturing van de uitvoering van de Economische Agenda, waarbij het Uitvoeringsprogramma ‘Samen Succesvol’, dat door de aangesloten gemeenten is – vastgesteld, als uitgangspunt geldt;
b. het beheren en uitkeren van het budget voor de Economische Agenda, dat jaarlijks – door de aangesloten gemeenten danwel hun rechtsopvolgers ter beschikking wordt gesteld op basis van een exploitatieovereenkomst het stimuleren en bevorderen van samenwerking in de triple helix.

De Economic Board zet de koers uit, overziet het geheel, heeft een ambassadeurs- en netwerkrol, besluit over het leveren van bijdragen aan businesscases, zorgt voor afstemming en kan nieuwe businesscases aandragen.

De Stichting bestaat uit een raad van toezicht die we de Economic Board noemen, en een programmadirecteur. De programmadirecteur is bestuurder van de stichting.

Op strategisch niveau opereert de Economic Board. De projecteigenaren voeren de businesscases uit op operationeel niveau. Op tactisch niveau is de programmadirecteur actief.

De leden van de board zijn vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Ze opereren op strategisch niveau en primair als raad van toezicht van de stichting. Hun kennis en netwerk zetten ze in ter ondersteuning van de Economische Agenda. Ze hebben een ambassadeurs- en netwerkrol, besluiten over het leveren van bijdragen aan businesscases, zorgen voor afstemming en kunnen nieuwe businesscases/projecten aandragen.

Om de economische potentie van de totale regio te benutten en te versterken, is een succesvolle en intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen een must. Dat gebeurt aan de hand van kansrijke businesscases en bijbehorende projecten. De Economic Board is geen projecteigenaar. Zij zet de koers uit, treedt op als ambassadeur, aanjager, verbinder en netwerker en ziet toe op besteding van het budget voor de Economische Agenda.

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief. 

Leuk dat je er bent!

Er is nu een nieuwe Economic Board Duin en Bollenstreek.
Deze website bevat nog oude informatie, maar wordt binnenkort bijgewerkt.