Bollenpolder van de Toekomst

Projecteigenaren

Andries Middag

Programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek

Stakeholders

Hoogheemraadschap van Rijnland | Provincie Zuid-Holland • KAVB • GOM | Greenport Duin- en Bollenstreek | ANLV | Greenportondernemers

DOELSTELLING

Een gebiedsgerichte en integrale aanpak om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken. De Hogeveenspolder is een proeftuin voor de hele regio (en daarbuiten). Centraal staan:

  • Het creëren van een economisch robuuste bollenpolder, met bijbehorend watersysteem
  • Duurzame teelt, met schoon water
  • Polder met hoge biodiversiteit
  • Beleefbaar landschap

STATUS

Dit project komt voort uit een initiatief van Hoogheemraadschap van Rijnland (droompolder). In de loop van de tijd zijn er meerdere belanghebbende partijen aangehaakt bij het initiatief. In 2018 is gepoogd de Bollenpolder voor te dragen voor een Regio Deal; een financiële bijdrage door het Rijk. Dat is helaas niet gelukt. Desondanks zijn partijen verdergegaan met de ontwikkeling van het project.  Na jaren van vooral (strategische) verkenning en voorbereiding zou er in 2020 operationeel worden gestart met een aantal concrete natuurprojecten.

Helaas kwam er procesmatige en inhoudelijke vertraging te liggen op de voortgang. Dit was het gevolg van corona, het afhaken en inmiddels weer aanhaken van KAVB en de zomerperiode. Een klein comité, bestaande uit GOM, Greenport, Hoogheemraadschap van Rijnland, KAVB, Provincie Zuid-Holland en drie individuele ondernemers richten zich met het aangescherpte project met name op herstructurering, waterkwaliteit en biodiversiteit. Uiteraard worden meekoppelkansen voor kringlooplandbouw en biodiversiteit zo veel mogelijk benut.

RESULTAAT

  • Een bijdrage om de Bollenpolder voor te kunnen dragen voor een Regiodeal
  • Een structureel overlegplatform van de betrokken stakeholders om te komen tot de verschillende projecten

SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME POLDER

De Greenport is een belangrijke economische cluster, essentieel om te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Daarbij gaat het om kwalitatieve teelt, met de beste opbrengst. Om milieuvriendelijk en duurzaam telen. Om schoon water en schone grond. Om flora en fauna. Om ruimte voor de toerist die wil genieten. Om goede bereikbaarheid en om het karakter van het bollenlandschap. Opgeteld een uitdagend samenspel van belangen en belanghebbenden.

GEZAMENLIJK, GEBIEDSGERICHT EN INTEGRAAL

Regionale partijen hebben besloten om in de Hogeveenspolder, onder de naam Bollenpolder van de Toekomst, de krachten te bundelen en te kijken of (soms tegengestelde) belangen gezamenlijk, gebiedsgericht en integraal kunnen worden opgepakt. Het doel en het eigenbelang van betrokken partijen staat centraal, ieder kijkt naar het vraagstuk vanuit zijn eigen invalshoek. De Bollenpolder is een bundeling van initiatieven. Partijen hebben de wil om constructief met elkaar mee te denken, zeker ook vanwege de voordelen van een gelijktijdige en gezamenlijke aanpak. Het project heeft al tot grote belangstelling geleid van partijen uit én van buiten de regio Rijnland. Het project heeft een voorbeeldfunctie, o.a. voor andere regionale teeltgebieden. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten bleken ondernemers vaak grote natuurliefhebbers te zijn, die genieten van de schoonheid van het landschap. Zij hebben zeer veel belangstelling voor de verwachte opbrengsten van het project, waarbij voor de telers duurzaamheid hét speerpunt is.

exploitatiebijdrage EBDB en Cofinanciering

Omvang project

Exploitatiebijdrage EBDB

Cofinanciering

Privaat

Publiek

Bedrag

%

Bedrag

€ 7.000
€ 7.000
0%

Omvang project

€ 7.000

Exploitatiebijdrage EBDB

€ 7.000

Cofinanciering

Privaat

Bedrag

%

0%

Publiek bedrag

Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.