Network en Lobby

Projecteigenaren

Andries Middag

Programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek

Stakeholders

Greenport Duin- en Bollenstreek | Bollentelers, grondeigenaren, ondernemers | AJDB | Brancheorganisaties LTO en KAVB | Onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo) | Provincies | Waterschap | Overige Greenports

DOELSTELLING

Network vormt de basis voor bestaande en nieuwe samenwerking binnen en buiten de Greenport. Lobby zorgt voor ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging van de Greenport, opgestelde lobbybrieven voor de regionale en landelijke politiek en lobby bij onderwijsinstellingen.

Network & lobby dragen bij aan:

  • Economische groei door de Greenport Duin- en Bollenstreek onderscheidend te ontwikkelen en positioneren ten opzichte van, en in samenhang met, andere Greenports.
  • Toonaangevend nationaal en internationaal onderwijs- en onderzoeksklimaat, met sterke focus op ondernemersvragen.
  • Sterk organiserend vermogen van (en een financiële impuls voor) de 4 O’s (onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers) in de sierteelt.
  • Benutten en stimuleren van innovatiekracht en creativiteit van de nieuwe generatie.

STATUS

In september 2019 is de programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek gestart. Tot die tijd trad het platform Flower Science op als verbinder en activator tussen ondernemers, onderzoek, onderwijs, en overheid. Een zeer actief platform, zeker rond thema’s als innovatie en verduurzaming. Network en Lobby borduurt voort op de bereikte resultaten, bouwt het netwerk verder uit en verstevigt de (economische) positie van de Greenport. In 2020 is de Greenport zeer actief geweest, waarbij corona ook hier effect heeft gehad op de organisatie en uitvoering van de verschillende network en lobbyactiviteiten.

RESULTAAT

Greenport Duin- en Bollenstreek heeft een onderscheidend imago als slagvaardige, duurzame en innovatieve Greenport. Dat blijkt uit beleidsbeïnvloeding, media-aandacht en de positie als sterke samenwerkingspartner.

Deze Greenport, met focus op sierteelt, heeft een aantoonbare hogere economische groei ten opzichte van andere Greenports.

De ondernemerstevredenheid over de Greenport als vestigingsplaats ligt op een 8.

Het ontwikkelen van twee nationaal relevante onderzoeksprojecten gericht op economische ontwikkeling en/of verduurzaming van de Greenport.

HET BELANG VAN DE STREEK STAAT VOOROP

Network en lobby gaat vooral over het zien van kansen, over het benutten van mogelijkheden, over analyseren en inventariseren, over verbinden en enthousiasmeren. Met het doel samen in beweging te komen en concrete en zichtbare resultaten voor de Greenport op te leveren.

SAMEN VERSNELLEN EN INNOVEREN

In de aanpak staat de samenhang tussen inhoudelijke zaken centraal, met de nadruk op sociaal maatschappelijke thema’s. Voor een stevige en onderscheidende economische positie van de Greenport draait het niet alleen om teelt, maar ook om verduurzaming, ecosysteem, onderwijs en arbeidsmarkt, goed werkgeverschap en goede huisvesting. Het zijn thema’s met vraagstukken waar alle partijen in de Greenport – direct of indirect – mee te maken hebben en afhankelijk van zijn. Versnellen en innoveren is mogelijk door in een vroegtijdig stadium de krachten te bundelen en op alle fronten te kiezen voor samenwerking.

VAN BOL TOT BEREIKBAARHEID

Bij kennisontwikkeling en innovatie in de Greenport zal snel aan de Universiteit Wageningen worden gedacht. De Greenport heeft echter ook te maken met vraagstukken op het gebied van transport, logistiek, materiaalstromen, kwaliteitsverbetering, etc. Dus in verbinding, aanpak, projecten en oplossingen ligt de focus niet alleen op bekende en voor de hand liggende samenwerkingsverbanden, maar wordt ook nadrukkelijk gekeken naar een bredere insteek/benadering en vernieuwende opties.

Thema’s waarop de Greenport met Network en Lobby actief is en haar invloed doet gelden:

  • Ruimte en bereikbaarheid. Van regionale bereikbaarheid (overleg met overheden) tot het uitoefenen van invloed bij de invulling en ontwikkeling van ruimtelijke ordening.
  • Duurzaamheid en innovatie. Van Bollenpolder van de toekomst tot het raamwerk Vitale Teelt. Van Greenport Duin en Bollenstreek klimaatneutraal 2040 tot onderzoeksprogramma’s circulariteit en biodiversiteit bollenteelt.
  • Onderwijs en arbeidsmarkt (zowel regionaal als landelijk).
  • Positionering.
  • Overige (waar afgelopen jaar digitale coronacrisisactiviteiten onder vielen).

exploitatiebijdrage EBDB en Cofinanciering

Omvang project

Exploitatiebijdrage EBDB

Cofinanciering

Privaat

Publiek

Bedrag

%

Bedrag

€ 960.000
€ 154.000
€ 347.000
36%
€ 459.000

Omvang project

€ 960.000

Exploitatiebijdrage EBDB

€ 154.000

Cofinanciering

Privaat

Bedrag

%

€ 347.000
36%

Publiek bedrag

€ 459.000
Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.