Onderwijs en Arbeidsmarkt

Projecteigenaren

Mariëla van der Meer

Projectmanager Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek

Stakeholders

MBO Rijnland | ROC Mondriaan | NOVA-college | Wellantcollege | Rijnlands Lyceum | Hogeschool Inholland | OBDB | Sophiastichting | Anthos | KAVB | LTO Glaskracht | Greenport Duin- en Bollenstreek | (Greenport)bedrijven | Provincie Zuid-Holland | Holland Rijnland | Gemeenten Duin- en Bollenstreek

DOELSTELLING

Door de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren, wordt de werkgelegenheid vergroot, is er voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar (met name voor Greenport, toerisme, space en zorg), is de instroom vanuit het onderwijsveld geoptimaliseerd, wordt duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot en de instroom naar de juiste opleiding gestimuleerd.

STATUS

Na vele initiatieven in voorgaande jaren, die weinig/geen concrete en blijvende stappen hebben opgeleverd, is er vanuit dit project met alle betrokken partijen gesproken over nut en noodzaak van een koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs. Organisaties, partners en stakeholders hebben samen bekeken hoe het vliegwiel in beweging kan worden gebracht. Vanuit verbinding én van binnenuit georganiseerd. Een succesvolle bijeenkomst eind 2019, met 75 deelnemers uit onderwijsveld, bedrijfsleven en overheid heeft geleid tot concrete vervolgstappen en initiatieven. Voor voorjaar 2020 stonden er activiteiten gepland met focus op vervolg en borging.

Corona heeft effect gehad op het strategisch verduurzamen (netwerken en vergroten naamsbekendheid) én op operationele activiteiten. Sinds maart 2020 ligt de focus op ‘Wat kan er wél’. Door alle betrokkenen is bij de uitvoering van de businesscase zo veel mogelijk gebruik gemaakt van digitale oplossingen. Daar waar mogelijk zijn er virtuele initiatieven ontwikkeld en is prioriteit gegeven aan het verduurzamen (borgen) van deze randvoorwaardelijke businesscase. Deze zou lopen tot maart 2021, maar is inmiddels met minstens één jaar verlengd.

RESULTAAT

Kennis, onderwijs, onderzoek en ondernemerschap sluiten in de streek goed op elkaar aan. Die verbinding bevordert een optimaal ondernemings-, innovatie en vestigingsklimaat.

VERBINDEN, INSPIREREN EN VERSTERKEN

De leerlingen van nu zijn de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Daarom is het essentieel dat onderwijs en bedrijfsleven, vraag en aanbod, optimaal op elkaar aansluiten.

Deze belangrijke businesscase, met invloed op de overige businesscases en projecten, is in 2019 enthousiast ‘gelanceerd’. Alle betrokkenen voelen de noodzaak en willen samen concrete resultaten bereiken. Door het programma te borgen in de praktijk wordt een veerkrachtige arbeidsmarkt gerealiseerd.

Concrete initiatieven:

BEKEND MAAKT BEMIND

Overkoepelende titel voor alle projecten die zijn gericht op het basisonderwijs (PO). Rode draad vormt de binding met, en kennis van de leefomgeving. De aanpak is gericht op doen en ervaren. Voorbeelden: de Tuinbouwbattle, het programma van het agrarisch ondernemersfonds en activiteiten STO (innovatieve techniek). Het plan is de activiteiten voor PO uit te breiden zodra er weer meer mogelijk is (na corona).

ONDERBOUW EN BOVENBOUW VO

Voor de onderbouw wordt ingezet op het deelproject ‘Kennis van de Duin- en Bollenstreek in je DNA’ en voor de bovenbouw ‘Duin- en Bollenstreek unplugged’. Met alle scholen is gesproken en bekeken wat er op dit moment al gebeurt, welk aanbod het beste aansluit bij de behoefte en wat passende vervolgstappen zijn. Er zijn twee pilots ontwikkeld die in schooljaar 2021/2022 worden uitgevoerd (via een digitale omgeving met ruimte voor maatwerk door scholen).

MBO EN HBO

Real life vraagstukken uit het bedrijfsleven staan centraal om optimaal aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Corona heeft er overigens toe geleid dat de focus van Greenport en Toerisme (zwaar getroffen sectoren) naar Tech en Health is verlegd. Er zijn, naast een meer projectmatig lesaanbod, ook initiatieven om het onderwijs zelf te flexibiliseren, bijvoorbeeld met hybride vormen van onderwijs, flexibele roosters en een Leven Lang Ontwikkelen agenda. Scholen zoeken ook naar mogelijkheden om, zonder fysieke aanwezigheid met een vestiging, de regio toch optimaal te bedienen.

Enthousiasme, vertrouwen, samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vooral veel dóen blijken succesvolle ingrediënten voor de uitvoering van alle initiatieven. Ondertussen wordt er doorgewerkt aan blijvende borging van deze businesscase.

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief. 

Leuk dat je er bent!

Er is nu een nieuwe Economic Board Duin en Bollenstreek.
Deze website bevat nog oude informatie, maar wordt binnenkort bijgewerkt.